Health Checkup and Telemedical Intervention Program for Preventive Medicine in Developing Countries: Verification Study

Reviewed, Featured
Yasunobu Nohara, Eiko Kai, Partha Ghosh, Rafiqul Islam Maruf, Ashir Ahmed, Masahiro Kuroda, Sozo Inoue, Tatsuo Hiramatsu, Michio Kimura, Shuji Shimizu, Kunihisa Kobayashi, Yukino Baba, Hisashi Kashima, Koji Tsuda, Masashi Sugiyama, Mathieu Blondel, Naonori Ueda, Masaru Kitsuregawa, Naoki Nakashima,
J Med Internet Res 2015;17(1) DOI: 10.2196/jmir.3705
17
(Not Available)
e2
2014-12-05
http://www.jmir.org/2015/1/e2

Data Files